SİLİVRİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI BELEDİYE YEMEKHANESİNE GIDA MALZEMELERİ ALIMI (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine bakılırsa açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler yalnız elektronik ortamda EKAP üstünden alınacaktır. İhaleye ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer almıştır:
1-İdarenin
a) Adı : SİLİVRİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ALIBEY MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI 3 34570 SİLİVRİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124442047 – 2127288290
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği web sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale mevzusu mal alımın
a) Adı : 2024 YILI BELEDİYE YEMEKHANESİNE GIDA MALZEMELERİ ALIMI (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
b) Niteliği, türü ve miktarı : Belediye personeline verilecek öğle yemeklerinin üretiminde kullanılmak suretiyle toplamda 195 kalem ( Kuru Besin, Ekmek ,Dondurulmuş Ürün, Kırmızı Et, Beyaz Et, İçecek, Süt ve Süt Ürünleri, Unlu Mamül, Taze Sebze Ve Meyve) Besin Alım İşi

Detaylı bilgiye EKAP’ta yer edinen ihale dokümanı içinde bulunan yönetimsel şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Silivri Belediyesi Yemekhanesi deposu
ç) Süresi/teslim zamanı : İhale mevzusu iş sözleşmeye müteakip (izleyen) 2 gün içinde başlamış olacak olup, malzemeler gereksinim ve öğrenci bakılırsa faks, e mail yada telefon ile her ayın başlangıcında toplu sıralama halinde talep edilecek, talep edilen malzemeler ilgili ay içinde peyder pey sipariş edilecek. Sipariş edilen araç-gereç 24 saat içinde Silivri Belediyesi Yemekhanesi deposuna irsaliye/tutanak vs. ile teslim edilecektir. Günü birlik ve kısmi olarak da sipariş gerçekleşebilir. Bu tür siparişler bigün öncesinden yükleniciye bildirilecektir. Teslimat ertesi gün en geç 09: 00-11:00 saatleri içinde Silivri Belediyesi Yemekhanesi deposuna teslim edilecektir. Teslimata ilişkin husus ve talimatlar teknik şartnamede açıklanmıştır. İşin süresi sözleşmeye müteakip (izleyen) 2 gün içinde başlamış olacak olup, 90 takvim günü sonunda tamamlanacaktır.
d) İşe başlama zamanı : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 2 gün içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.03.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin detayları e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili bulunduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine bakılırsa, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içinde ne olduğu İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içinde ne olduğu İdari Şartnamede belirlenen geçici güvence detayları.
4.1.5 İhale mevzusu alımın tamamı yada bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması ihtiyaç duyulan kriterler:
İdare tarafınca ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması ihtiyaç duyulan kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı Izahat
TEKLİF EDİLEN ÜRÜN TANIMLAMA FORMU Yüklenici İhale dokümanı kapsamında bulunan Teklif Edilen Ürün Tanımlama Formu ile şartnameye uygun tek teklif sadece 2 değişik marka sunacaktır. (Piyasada tanınan ve malum markalardan seçilmiş olacaktır.) Teklif Edilen Ürün Tanımlama Formu En avantajlı 1. teklif sahibi istekliden ve en avantajlı 2. teklif sahibi istekliden teklif değerlendirme aşamasında istenecek olup idareye kaşeli ve imzalı olarak teslim edilmesi zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yalnız fiyat esasına bakılırsa belirlenecektir.

6. İhaleye yalnız yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üstünden bedelsiz olarak görülebilir. Sadece, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üstünden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üstünden elektronik ortamda hazırlandıktan sonrasında, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile beraber ihale tarih ve saatine kadar EKAP üstünden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam karşılık üstünden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üstüne ihale meydana getirilen istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azca olmamak suretiyle kendi belirleyecekleri tutarda geçici güvence vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Ortaklık olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Öteki hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafınca aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine bakılırsa izahat istenecektir.

Basın No: ILN01988846

#duyuru.gov.tr