DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ACİL SERVİS ULTRASONOGRAFİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine bakılırsa açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler bir tek elektronik ortamda EKAP üstünden alınacaktır. İhaleye ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer verilmiştir:
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Talat Paşa Mahallesi Pazar Yolu Caddesi No:4 Kat:4 34510 FATİH MAHALLESİ ESENYURT/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2125964025-5969649 – 2125963162
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği web sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale mevzusu hizmet alımın
a) Adı : ACİL SERVİS ULTRASONOGRAFİ HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : ACİL SERVİS ULTRASONOGRAFİ HİZMET ALIMI

Detaylı bilgiye EKAP’ta yer edinen ihale dokümanı içinde bulunan yönetimsel şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS
ç) Süresi/teslim zamanı : İşe başlama tarihinden itibaren 4(Dört) aydır
d) İşe başlama zamanı : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.03.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Talatpaşa Mah. pazarı Cad. No:4 Kat 4 (Toplantı Salonu ) (Ek Bina)Esenyurt İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin detayları e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale mevzusu işin yerine getirilmesi için alınması mecburi olan ve ilgili mevzuatında o iş için hususi olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler teklifleri ile beraber Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Ulusal Informasyon Bankasında kayıtlı olduğına dair belgeleri, teklif ettikleri cihazların TİTUBB’a kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri, kapsam dışı olan cihazlar için kapsam dışı olduğuna dair belgeleri vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili bulunduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine bakılırsa, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içinde ne olduğu İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içinde ne olduğu İdari Şartnamede belirlenen geçici güvence detayları.

4.1.5 İhale mevzusu alımın tamamı yada bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel şahıs tarafınca iş deneyimini göstermek suretiyle sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine haiz ortağına ilişkin olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yada yeminli mali müşavir ya da özgür muhasebeci mali müşavir yada noter tarafınca ilk duyuru tarihinden sonrasında düzenlenen ve düzenlenmiş olduğu tarihten geriye doğru son bir senedir kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması ihtiyaç duyulan kriterler:
İdare tarafınca ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması ihtiyaç duyulan kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde karşılık içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından azca olmamak suretiyle, ihale mevzusu iş yada benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler yada teknolojik ürün tecrübe belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ilişkin bilgiler:
1) Tıbbi Aygıt Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların hizmet alımında, isteklilerin ÜTS’ye kayıtlı olması zorunludur. İstekliler bu belgeyi teklif dosyasında ibraz edeceklerdir. 2) Tıbbi Aygıt Yönetmelik kapsamındaki ihale mevzusu tıbbi cihazlar ÜTS’ de kayıtlı yada Sistemde Tekil Ürün Var durumunda olmalıdır. 3) Tıbbi Aygıt Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ÜTS sistemine kayıt/bildirim ibrazı istenmemektedir. Bu ürünler için üreticinin yada ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması kafi olacaktır. 4) İstekliler, teklif ettikleri cihazın markasını ve modelini gösteren belgeyi ihale dosyası içinde sunacaklardır. 5) İstekliler, teklif ettikleri aygıt için teknik şartname maddelerini tek tek ve Türkçe olarak, teknik şartnamede belirtilen şekilde ve sıraya uygun olarak cevaplandırılmış Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini ihale dosyası içinde sunacaklardır. 6) İstekliler, teklif ettikleri cihazın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla detaylı teknik bilgilerinin yer almış olduğu ilgili kataloglar, broşür yada benzeri tanıtım materyallerini sunacaklardır.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:


Belge Adı Izahat
TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 8. 9.MADDE CİHAZLARIN KURULUMU, GARANTİSİ, KALİBRASYON VE BAKIMI
KALİBRASYON İŞLEMİNİŞ YAPICAK FİRMA TS-EN-ISO/IEC 17020 VEYA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU TARAFINDAN VERİLEN AKREDİTASYON BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR. 8.11. MADDE TIBBİ CİHAZLARIN KURULUMU, GARANTİSİ, KALİBRASYONU VE BAKIMI

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları yada Hususi Sektörde meydana getirilen tek sözleşmeye dayalı her türlü görüntüleme hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif bir tek fiyat esasına bakılırsa belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat pozitif yanları uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üstünden bedelsiz olarak görülebilir. Sadece, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üstünden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üstünden elektronik ortamda hazırlandıktan sonrasında, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile beraber ihale tarih ve saatine kadar EKAP üstünden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam karşılık üstünden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üstüne ihale meydana getirilen istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azca olmamak suretiyle kendi belirleyecekleri tutarda geçici güvence vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Ortaklık olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Öteki hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Kıymet Katsayısı (R) : Öteki Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine bakılırsa izahat istenecektir.

Basın No: ILN01985318

#duyuru.gov.tr