Aşağıda tanımlanan taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulüne nazaran, mevcut bayındır planı doğrultusunda 30 (Otuz) yıl süreli Yapım ve Onarım Karşılığı Kira ve İşletme ihalesine çıkartılmıştır.


İLİ İstanbul
İLÇESİ Tuzla
MAHALLE Tepeören
PAFTA 9,10,11
ADA 9100
PARSEL 3(E:1935)
YÜZÖLÇÜMÜ 2.166.098,15 m²
TOPLAM İNŞAAT/PROJE ALANI AVM inşaat alanı: 75.000,00 m² + Macerapark Proje Alanı: 200.000,00 m² +

Otomobil Müzesi : 20.000,00 m² + Tema Park : 72.000,00 m² = 367.000,00m²
PROJE DURUMU Projesiz Değerlendirmeye Alınmıştır.
VAKFI Hazinedar Sadri Ali Mehmet Süheyl
İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisinin 08.01.2024 –

23/20 sayılı Sonucunda belirtilen şartlar çerçevesinde Formula-1 pistine

ilaveten, avm, macerapark (go kart, lunapark, tırmanma

parkuru, seyahat treni vb.), otomobil müzesi ve eğlence merkezi (akvaryum,

kuş parkı, hayvanat bahçesi, yağmur ormanı) fonksiyonunda mahaller/yapılar

yaptırılmak suretiyle 30 (Otuz) yıl süreli Yapım ve Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi.

ASGARİ İSTENİLEN KİRA BEDELLER

1-)Mezkur parselde yapılması planlanan kompleksin plan tadilatının yapılması,

inşaat için resmi kurumlardan izin alınarak tüm uygulamaların tamamlanması için

Yapım/Onarım(inşaat) süresi 3(Üç) yıl ve ekspertiz raporu ile hesaplanan 16 yıl

amorti süresi toplamı olan 19 (Ondokuz) senelik süreye (ihaleye katılımın arttırılarak rekabetin sağlanması, atıl durumda olan Formula-1 pistinin yarış takvimine alınmasının sağlanarak ihyası amaçlarıyla) 11 (Onbir) yıl kar etme süresi ilave edilerek toplam sözleşme süresinin 30 (Otuz) yıl olması,

2-)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim zamanı itibariyle başlatılması, sözleşme tarihinden itibaren en fazla 1 (Bir) yıl gecikmesi,

3-)$272.000,00’nin (Amerikan Doları (USD)) taşınmazın ilk senenin aylık inşaat süresi kirası olarak alınması, daha sonraki her yıl belirlenen ilk inşaat süresi kira bedeline %1,5 artış yapılarak bulunacak bedelin akabindeki senenin inşaat süresi kirası olarak belirlenmesi,

4-)$506.000’nin (Amerikan Doları (USD)) taşınmazın 4. Senenin başlangıç kirası (İşletme Kirası) olarak alınması, 5.yıldan işin (30.Senenin sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl belirlenen ilk işletme kira bedeline %1,5 artış yapılarak,bulunacak bedelinin akabindeki senenin işletme süresi kirası olarak belirlenmesi,

5-)Sadece taşınmazın İşletme süresi başlangıcı olan 4. Yılından işin (30.Senenin sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her ay, taşınmazın tamamından elde edilmiş cironun %20’sinin hesaplanması ile bulunacak bedelin, kararımızın 4. Maddesi ile belirlenen karşılık ile karşılaştırılarak; bu iki bedelden yüksek olanın o aya ilişik işletme kirası olarak alınması,
TAHMİN EDİLEN BEDEL 117.806.367,89 USD

(YüzonyedimilyonsekizyüzaltıbinüçyüzaltmışyediAmerikanDolarıSeksendokuzCent)

(Bu karşılık yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi süresince ödenecek kira bedeli toplamıdır.)
GEÇİCİ TEMİNAT 3.534.191,04-USD (ÜçmilyonbeşyüzotuzdörtbinyüzdoksanbirAmerikanDolarıDörtCent)

(Bu karşılık tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)
İHALE TARİH VE SAATİ 02/04/2024 – 15:00

1)İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

2)İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içinde 09:00-12:00 ve 13:00-16:30 saatleri içinde Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda görebileceklerdir.

3)İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler iş bu ihale ilanı eki ihale standart formlar içinde yer edinen eklere nazaran hazırlayacakları teklif mektubu ile aşağıda dış zarf içinde istenilen öteki belgeleri, bu işe ilişik İhale Şartnamesinin 6, 11 ve 12. Maddesinde açıkça belirtilen hususlar dâhilin de hazırlayacak ve hazırlanan bu belgeleri de yukarıda belirtilen ihale tarihinden bigün ilkin 16:30 saatine kadar (İhale Pazartesi olması durumunda Cuma günü 16:30 saatine kadar) Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Aşağıda istenen belgeler, işe ilişik ihale şartnamesinin 6. Maddesinde açıkça belirtilmiş ve aşağıda sadeleştirilmiş halidir. İstekliler işe ilişik bu ihaleyi, resmi web sayfamız https://ihale.vgm.gov .tr/ihale-ilanlari/Sayfalar/ilanlar.aspx? Adresinde Bölge Müdürlüğümüzü bulup seçip hemen sonra bu ihalenin seçilmesiyle de ihale şartnamesi, ihale standart formlar ve öteki ekleri görebilecektir.

***İsteklinin Kamu Kurumu olması halinde bu maddenin b, c, d, g, h, ı, i, j, m bentlerinde belirtilen belgelerin teklif kapsamında sunulması şartı aranmaz. İhale esnasında kamu kurumu adına teklif sunacak kişinin ilgili kamu kurumunca yetkilendirilmiş olması ve buna ilişkin resmi belgenin İdareye sunulması gerekmektedir.

*** Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklanmış olduğu şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek-8) Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklanmış olduğu şekilde hazırlanmış olan kapatılmış ve imzalanmış İç zarf ile,

a)Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. detayları gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Informasyon Formu (Ek:1),

b)Kayıtlı olduğu Tecim ve/yada Endüstri Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası yada ilgili meslek odası belgesi,

b.1.Gerçek kişiler, Tecim ve/yada Endüstri Odası yada ilgili meslek odasına kayıtlı bulunduğunu gösterir belgenin aslı yada İdarece onaylanmış sureti,

b.2.Tüzel kişiler, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı yada İdarece onaylanmış sureti

c)Teklif vermeye yetkili bulunduğunu gösteren ve ihale zamanı itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi yada İmza Sirkülerinin aslı ya da İdarece onaylanmış sureti,

c.1.Gerçek şahıs olması halinde, Tecim Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı yada İdarece onaylanmış sureti,

c.2.Tüzel şahıs olması halinde; ilgisine nazaran tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri yada kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Tecim Sicil Gazetesi yada bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı yada İdarece onaylanmış sureti,

d)İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale zamanı itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı yada İdarece onaylanmış sureti,

e)Ekli örneğe uygun Geçici Güvence Mektubu (Ek:2) yada geçici güvence bedelinin İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Vakıf Katılım Üsküdar Şubesinde bulunan (TR860021000000104834200004) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile beraber ihaleye katılan tüzel yada gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Güvence Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici güvence makbuzu,

f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %25’i kadar kullanılmamış nakit kredisi yada güvence kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4)

h)Tahmin edilen bedelin %25’den azca olmamak suretiyle ihale zamanı itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğü bakımından minimum (B) grubu müteahhitlik karnesi yada son 15 yıl içinde bina inşaat işlerine ilişik 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yada 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış ‘İş Tecrübe Belgesi’ yada ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit bulunduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi yada bina inşaatına ilişik İş Bitirme Raporu ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti yada aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt haricinde yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son bulgu bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üstünden tutarının %25’si değerlendirilir.

h.1)Müteahhit yada taşeron olarak yurt içinde yada yurt haricinde kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi

h.2)Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3)Müteahhit yada taşeron olarak yurt içinde hususi sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/yada ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Raporu ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4)Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası

****İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere haiz olmaması ya da iştigal mevzuları içinde inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işin ihale şartnamesinin 27.3 maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere haiz alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5).

ı)İlk duyuru tarihinden sonrasında ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti yada İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının web vergi dairesi adresi üstünden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i)İlk duyuru tarihinden sonrasında ilgili Toplumsal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı yada noter tasdikli suretinin verilmesi yada İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Toplumsal Güvenlik Kurumunun web adresi üstünden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge

j)İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k)İhale dokümanı satışı yapılmayacaktır.

l)İhale mevzusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

m)Terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname Bu taahhütname noter onaylı düzenlenecektir. (Ek:11),

4)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler direkt yada dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine nazaran yasak eylem ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama sonucu alınanlar ile ihale üstüne kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama sonucu alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.

4.1)Vakıflar Genel Müdürlüğü ile daha ilkin kat karşılığı, yapım ve onarım karşılığı, restorasyon ve onarım karşılığı benzer biçimde uzun dönem kiralama işlerine ilişik sözleşme imzalayan ve işini sözleşme ve şartnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak, verilen süre içinde herhangi bir cezaya mevzu olmadan tam ve eksiksiz olarak kabule hazır hale getirip İdareye teslim etmeyenlerin bu ihaleye katılamaması,

4.2)Iyelik, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Mazbut Vakıflara ilişik taşınmazlarda yönetim ile devam eden bir sözleşmeye doğal olarak olmadan işgalci durumunda yada izinsiz kullananların bu ihaleye katılamaması; Sadece ihaleye son müracaat tarihinden ilkin var ise İdare aleyhine işgal etmiş olduğu taşınmazla ilgili açılmış olan davalarından vazgeçmesi ve işgalinde olduğu taşınmazı en geç 1(Bir) ay içinde İdareye terk ve teberru edip boşaltacağına ilişkin noter onaylı tahliye taahhütnamesi vermesi halinde ihaleye katılabilmesi,

5)İsteklilerin müracaat dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üstünde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

6)Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonrasında dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi yada tamamlanmamış evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7)Telgraf yada faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8)Bu işe ilişik kati güvence bedeli sözleşme yapılmadan ilkin yüklenici tarafınca defaten İdaremize yatırılacaktır.

9)İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapmış olup yapmamakta serbesttir.

10)İhale üstüne kalan İstekli Kati Teminatı Farkı Ödeme Taahhütnamesini Noter Onaylı aslolan nüshasını İdaremize getirecektir.(Ek:12)

TEL : 0216 695 21 00-(Dahili:7220-7236-7209) İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr FAKS : 0216 695 21 30

MAİL : [email protected].İLAN OLUNUR

Basın No: ILN01982148

#duyuru.gov.tr