SORU: Kadroları 4, 5 ve 6 ncı derecede olan memurların 1,2 ve 3 üncü dereceli kadrolara vekalet etmesi durumunda vekalet sebebiyle yeşil geçişlik alabilir mi?

CEVAP: 5682 sayılı Geçişlik Kanununun 14 üncü maddesinde, “Hususî damgalı pasaportlar; A) birinci, ikinci ve üçüncü aşama kadrolarda bulunan yada bu kadrolar karşılık gösterilmek yada T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle Sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve öteki kamu görevlileri, vakıf yükseköğretim kurumlarında vazife yapanlardan minimum 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci aşama kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik geçişlik verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile yada kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri süre verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tutum Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri ile vakıf yükseköğretim kurumlarında vazife meydana getiren öğretim üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. …” hükmü yer verilmiştir. Öteki taraftan; , Danıştay 10. Dairesinin 12/4/2016 tarihindeki ve E:2014/5894, K:2016/1906 sayılı sonucunda, “…davacının birinci aşama mimar kadrosunda vazife yapmış olduğu açık ise de, anılan ekibe 657 sayılı Yasanın 86. maddesi uyarınca vekâleten atandığı göz önüne alındığında, birinci, ikinci yada üçüncü aşama ekibe asaleten ataması yapılmayan davacının hususi damgalı geçişlik verilmesi isteği ile yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı…” ifade edilmiştir.

Bu itibarla, 5682 sayılı Kanunda yer edinen “birinci, ikinci ve üçüncü aşama kadrolarda bulunan” ibaresinden asaleten vazife meydana getirilen kadronun derecesinin anlaşılması gerekmekte kadroları 4, 5 ve 6 ncı derecede olan memurların 1,2 ve 3 üncü dereceli kadrolara vekalet etmesi durumunda vekalet sebebiyle hususi damgalı geçişlik almalarının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.