BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI RAMAZAN ETKİNLİKLERİ HİZMETİ ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine bakılırsa açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler yalnız elektronik ortamda EKAP üstünden alınacaktır. İhaleye ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer verilmiştir:
1-İdare ile ilgili olarak;
a) Adı : BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : GÜNESLI MAH. MAHMUTBEY CAD. NO:97 34200 GÜNEŞLİ BAĞCILAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124100630 – 2124100632
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği web sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale mevzusu hizmet alımın;
a) Adı : 2024 YILI RAMAZAN ETKİNLİKLERİ HİZMETİ ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 56 Kalemden Oluşan Ramazan Etkinlikleri Hizmetleri

Detaylı bilgiye EKAP’ta yer edinen ihale dokümanı içinde bulunan yönetimsel şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarenin Belirlediği Alanlarda
ç) Süresi/teslim zamanı : İşe başlama tarihinden itibaren 30(Otuz) gündür
d) İşe başlama zamanı : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhale ile ilgili olarak;

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.03.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bağcılar Belediye İhale Salonu ( Güneşli Mah.Mahmutbey Cad.No:97 Bağcılar / İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin detayları e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale mevzusu işin yerine getirilmesi için alınması mecburi olan ve ilgili mevzuatında o iş için hususi olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekililer ” Teknik Şartnamede Belirtilen A Grubunda Yer Alan Sanatçılar için ” Yetki Belgelerini” ibraz etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili bulunduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine bakılırsa, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içinde ne olduğu İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içinde ne olduğu İdari Şartnamede belirlenen geçici güvence detayları.

4.1.5 İstekliler, ihale mevzusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik detayları tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 Tüzel şahıs tarafınca iş deneyimini göstermek suretiyle sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine haiz ortağına ilişkin olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yada yeminli mali müşavir ya da özgür muhasebeci mali müşavir yada noter tarafınca ilk duyuru tarihinden sonrasında düzenlenen ve düzenlenmiş olduğu tarihten geriye doğru son bir senedir kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması ihtiyaç duyulan kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ilişkin yıl sonu bilanço detayları:
Sunulan bilanço yada eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) minimum 0,75 bulunduğunu,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam etken) minimum 0,15 bulunduğunu,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den minik bulunduğunu ve belirtilen üç kriterin beraber sağlandığını göstermek suretiyle yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin detayları belirtebilirler.

Yukarıda belirtilen kriterleri bundan önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ilişkin belgelerine ilişkin detayları sunabilirler. Bu takdirde, son iki senenin parasal tutarlarının averajı üstünden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale yada son müracaat zamanı senenin ilk dört ayında olan ihalelerde, bundan önceki yıla ilişkin yıl sonu bilançosuna ilişkin detayları belirtmeyenler, iki önceki yıla ilişkin belgelerdeki detayları sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki senenin belgelerine ilişkin detayları ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki detayları sunabilirler.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ilişkin toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15’inden azca olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini elde eden ve sağlamış olduğu kritere ilişkin belgeyi sunan istekli kafi kabul edilir.

Bu kriterleri bundan önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ilişkin belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki senenin parasal tutarlarının averajı üstünden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Senenin ilk dört ayında olan ihalelerde, bundan önceki yıla ilişkin gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki senenin gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki senenin ve üç önceki senenin gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının averajı üstünden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması ihtiyaç duyulan kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde karşılık içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından azca olmamak suretiyle, ihale mevzusu iş yada benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler yada teknolojik ürün tecrübe belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Çeşitli Kültür, yada Sanat yada Eğitim yada Hizmet Organizasyonları İşleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yalnız fiyat esasına bakılırsa belirlenecektir.

6. İhaleye yalnız yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üstünden bedelsiz olarak görülebilir. Sadece, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üstünden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üstünden elektronik ortamda hazırlandıktan sonrasında, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile beraber ihale tarih ve saatine kadar EKAP üstünden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam karşılık üstünden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üstüne ihale meydana getirilen istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azca olmamak suretiyle kendi belirleyecekleri tutarda geçici güvence vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Ortaklık olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Öteki hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Kıymet Katsayısı (R) : Öteki Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine bakılırsa izahat istenecektir.

Basın No: ILN01988321

#duyuru.gov.tr