Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip yasalaştı. Peki Meclis’te kabul edilen kanun teklifi hangi maddeleri içeriyor? İşte yanıtı…

TBMM Genel Kurulu’nda, ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşüldü ve teklif kabul edilerek yasalaştı. Buna gore; mesleğini özgür olarak icra eden diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek. Ebeler, düzgüsel doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğe erişimin sağlanmasında, hanım sağlığının korunması, üreme sağlığı ve çocuk bakımı mevzularında aile ve topluma verilecek danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde vazife alacak. Öte taraftan acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına da toplumsal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkanı sağlanacak.

İşte sıhhat alanında düzenlemeler içeren Kanun Teklifinin 16 maddelik özeti;

1. Ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde ikinci bir diş hekiminin çalışabilmesi sağlanmaktadır.

2. Ebelik mesleğinin vazife tanımı güncellenerek ebelerin yetkileri artırılmaktadır.

3. Tıpta Uzmanlık Kurulunun görüşü doğrultusunda toplumsal pediatri, çocuk sağlığı ve hastalıkları ana dalına bağlı yan dal olarak ihdas edilmiş ve ek olarak yoğun bakım yan branşının bağlı olduğu ana dallara acil tip ana dalı eklenmiştir.

4. İlaçların ruhsatlandırılması ve denetim süreçlerinde düzenlemeler yapılmaktadır.

5. İlaç ve tıbbi cihazlarla ilgili yapılacak klinik araştırmalar hakkında düzenlemeler yapılmaktadır.

6. Yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde iyileştirmeler yapılmaktadır.

7. Bilimsel araştırmaların teşviki amacıyla sıhhat kurumlarından istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler kapsamında personele verilen ödeme %65’ten %85’e yükseltilmekte ve yükseköğretim kurumlarıyla uygulama birliği sağlanmaktadır.

8. Sıhhat Bilimleri Üniversitesi ile beraber kullanılan Sıhhat Bakanlığı hastanelerine meydana getirilen atamalara ilişkin Bakanlık ve Üniversitenin yetkileri belirlenmiştir.

9. Öğretim elemanlarının hizmet sözleşmesiyle ek ödeme ilişkilendirilerek sözleşme fesih koşulları belirlenmektedir.

10. Sıhhat turizmi faaliyeti icra eden kuruluşlar Bakanlık denetimi altına alınmıştır.

11. Anayasa Mahkemesinin iptal sonucu doğrultusunda Devlet üniversitelerinde çalışan sıhhat meslek mensuplarına rücuya yönelik madde tekrardan düzenlenmektedir. Böylece Devlet üniversitelerinde çalışan sıhhat meslek mensupları, tıbbi malpraktis sonucu rücu yönünden öteki kamu kurum ve müesseselerinde çalışanlarla aynı haklara haiz olmaya devam edecektir.

12. İdare tarafınca ödenen tibbi malpraktis tazminatlarının sigorta şirketlerinden tahsili sağlanmaktadır. 13.4924 sayılı Kanun’a doğal olarak atanabilecek sözleşmeli personel sayısı artırılmıştır.

14.4924 sayılı Kanun’a doğal olarak sözleşmeli personelin geçici görevlendirilme sınırları belirlenerek disiplin işlemleri, ek ödeme ve fesih durumunda kadrolarına dönüşleri ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

15. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına destek ödemesinin yapılmasının yasal dayanağı oluşturulmuş, sözleşme feshi keyfiliğe fırsat verilmeksizin belirli kriterlere bağlanmıştır.

16. Hastane koordinasyon kurulu kurulmuştur. Böylece hastane hizmetlerinin daha verimli, etkin ve koordinasyon içinde sunulması temin edilmektedir.