(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ilişik satış yetkisi Belediyemize verilen hisseli ve Mülkiyeti Belediyemize ilişik aşağıdaki (tam/hisseli) listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel ve bağımsız bölüm numarası, muhammen (takdir edilen) bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, duyuru giderleri ve öteki giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek / ayrı ayrı) iyelik satışı yapılacaktır.
1-İhale 29.02.2024 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.
2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç 28.02.2024 tarih ve saat 16.00’ya kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir.
3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ”İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları”sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan yada içinde şartname hükümleri haricinde şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna nazaran isteklilerde aranacak informasyon ve belgeler;
a-İmzalı Teklif Mektubu,
b-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi( Aslı ), Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )
c-İhalelere katılmaya yasaklı olunmadığına dair belge
d-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafınca mühürlü verilecektir.)
e-Geçici Güvence Alındı Makbuzu Aslı yada 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Güvence Mektubu (Geçici, Müddetsiz, Limit içi olması gerekir) yada 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler,
f- İsteklilerin gerçek şahıs olmaları halinde; nüfus kayıt örneği yada kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ), istekliyi kişi temsil etmesi halinde “vekil” bulunduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, kimlik belgesi,
g-İsteklilerin tüzel şahıs olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunmuş olduğu yer Mahkemesinden yada sicilin kayıtlı olduğu Tecim Odasından alınan etkinlik belgesi, tecim sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü yada firmanın “vekili” bulunduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
h-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, birleşke yada vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış etkinlik belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul sonucu, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
4-İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 1.500,00.-TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonrasında geri alınamaz.
6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ sayı ve yazı ile okunaklı bir halde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonrasında verilecek teklif mektupları yada her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ilişik dosyasındaki detayları ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonrasında ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9-Satıştan mütevellit tüm vergi, resmi harç, duyuru giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri şeklinde ödenmesi ihtiyaç duyulan her türlü giderler alıcıya ilişik olup, alıcı tarafınca kanuni süresinde ödenecektir.

10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar muhteviyatında belirtmek koşulu ile ihaleyi yapmış olup yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale sonucu ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı şeklinde, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11-İş bu ihale ilanı genel informasyon mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI LİSTESİ
SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK MÜLKİYET YÜZÖLÇÜM (M²) HİSSE (M²) KULLANIMI İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL (TL.) %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 Etimesgut Bahçekapı 48322 1 Arsa A.B.B. 100.451,00 TAM Endüstri ve Depolama Alanı E:0,50 Yençok:*Özgür ₺2.000.000.000,00 ₺60.000.000,00 14.00
2 Mamak Dutluk 52271 4 Arsa A.B.B. 10.050,91 TAM Tecim E:2,00 Yençok:*Özgür ₺125.000.000,00 ₺3.750.000,00 14.01
3 Çankaya Dodurga 29868 8 Arsa A.B.B. 19.476,21 TAM Konut+Tecim E:2,00 Hmax:28 Kat ₺311.620.000,00 ₺9.348.600,00 14.02
4 Çankaya Dodurga 29806 2 Arsa A.B.B.+ Maliye Hazinesi 3.773,00 2.515,33 (A.B.B.)

1.257.67 (Maliye Hazinesi)
Akaryakıt+Lpg E:0.50 Yençok:2 kat ₺71.690.000,00 ₺2.150.700,00 14.03
5 Çankaya Dodurga 29970 5 Arsa Maliye Hazinesi 10.213,84 7.136,27 Konut E:1,75 Yençok:24 Kat ₺71.360.000,00 ₺2.140.800,00 14.04
6 Çankaya Dikmen 29210 5 Arsa A.B.B. 3.948,00 TAM Tecim E:1.00 Yençok:5 Kat ₺125.000.000,00 ₺3.750.000,00 14.05
7 Bala Beynam-İmar 306 1 Arsa A.B.B. 14.700,00 TAM Konut E:0.30 Yençok:9.50m ₺19.110.000,00 ₺573.300,00 14.06
8 Bala Beynam-İmar 307 1 Arsa A.B.B. 7.295,00 TAM Konut E:0.30 Yençok:9.50m ₺9.490.000,00 ₺284.700,00 14.07
9 Bala Beynam-İmar 314 1 Arsa A.B.B. 6.559,00 TAM Konut E:0.30 Yençok:9.50m ₺8.530.000,00 ₺255.900,00 14.08
10 Bala Beynam-İmar 315 1 Arsa A.B.B. 14.180,00 TAM Konut E:0.30 Yençok:9.50m ₺18.440.000,00 ₺553.200,00 14.09
11 Çubuk Yazır 190786 10 Arsa A.B.B. 5.834,00 TAM Endüstri Alanı E:1.50 Yençok:*Özgür ₺6.420.000,00 ₺192.600,00 14.10
12 Çubuk Yazır 190795 4 Arsa A.B.B. 7.590,22 TAM Endüstri Alanı E:1.50 Yençok:*Özgür ₺9.870.000,00 ₺296.100,00 14.11
13 Çubuk Yazır 190795 5 Arsa A.B.B. 7.824,89 TAM Endüstri Alanı E:1.50 Yençok:*Özgür ₺11.740.000,00 ₺352.200,00 14.12
14 Çubuk Yazır 190801 10 Arsa A.B.B. 7.119,46 TAM Endüstri Alanı E:1.50 Yençok:*Özgür ₺9.260.000,00 ₺277.800,00 14.13
15 Çubuk Yazır 190801 12 Arsa A.B.B. 7.036,00 TAM Endüstri Alanı E:1.50 Yençok:*Özgür ₺10.560.000,00 ₺316.800,00 14.14
16 Çubuk Yazır 190801 13 Arsa A.B.B. 6.743,21 TAM Endüstri Alanı E:1.50 Yençok:*Özgür ₺9.450.000,00 ₺283.500,00 14.15
17 Çubuk Yazır 190801 14 Arsa A.B.B. 9.398,52 TAM Endüstri Alanı E:1.50 Yençok:*Özgür ₺15.040.000,00 ₺451.200,00 14.16
18 Çubuk Yazır 190801 5 Arsa A.B.B. 5.477,00 TAM Endüstri Alanı E:1.50 Yençok:*Özgür ₺7.670.000,00 ₺230.100,00 14.17
19 Çubuk Yazır 190801 6 Arsa A.B.B. 4.775,00 TAM Endüstri Alanı E:1.50 Yençok:*Özgür ₺5.260.000,00 ₺157.800,00 14.18
20 Çubuk Yazır 190801 7 Arsa A.B.B. 4.775,00 TAM Endüstri Alanı E:1.50 Yençok:*Özgür ₺5.260.000,00 ₺157.800,00 14.19
21 Çubuk Yazır 190801 8 Arsa A.B.B. 4.886,37 TAM Endüstri Alanı E:1.50 Yençok:*Özgür ₺5.380.000,00 ₺161.400,00 14.20
22 Çubuk Yazır 190801 9 Arsa A.B.B. 5.510,01 TAM Endüstri Alanı E:1.50 Yençok:*Özgür ₺7.720.000,00 ₺231.600,00 14.21
23 Çubuk Yazır 190803 2 Arsa A.B.B. 7.205,00 TAM Endüstri Alanı E:1.50 Yençok:*Özgür ₺10.090.000,00 ₺302.700,00 14.22
24 Çubuk Yazır 190803 3 Arsa A.B.B. 7.116,85 TAM Endüstri Alanı E:1.50 Yençok:*Özgür ₺8.900.000,00 ₺267.000,00 14.23
25 Çubuk Yazır 190803 7 Arsa A.B.B. 5.948,94 TAM Endüstri Alanı E:1.50 Yençok:*Özgür ₺8.930.000,00 ₺267.900,00 14.24
26 Pursaklar Saray 98144 6 Arsa A.B.B. 6.401,90 TAM Konut E:1.40 Yençok:12 Kat ₺38.420.000,00 ₺1.152.600,00 14.25
27 Pursaklar Saray 98149 3 Arsa A.B.B. 6.398,77 TAM Konut E:1.40 Yençok:12 Kat ₺41.600.000,00 ₺1.248.000,00 14.26
28 Pursaklar Saray 98168 4 Arsa A.B.B. 7.136,37 TAM Konut E:1.40 Yençok:12 Kat ₺42.820.000,00 ₺1.284.600,00 14.27

*7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesindeki değişimler dikkate alınacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.
İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİRİM : EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA
TELEFON : 0 312 507 25 69
FAX : 0 312 507 26 11

Basın No: ILN01983911

#duyuru.gov.tr