KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ

İHALE İLANI

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut şartname ve eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek suretiyle, belirlenen kira bedelleri üstünden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun soluklu olarak (Yapım yada Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.
İhaleye Mevzu Vakıf Taşınmazın;
İl’i Kayseri İlçesi Melikgazi
Mahallesi Erenköy Cadde-Sk.-Mevkii Dağyeli Cad.
Ada 6347 Parsel 8
Yüzölçümü (m2)

Yüzölçümü

1.954,52 Hisse Miktarı 1/1
Eşeysel Arsa Vakfı Tabaklar Camii Şerifiİhaleye Mevzu İşin;
Adı-Niteliği Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 6347 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmazın 30 yıl süre ile yapım yada onarım karşılığı kiralanması işi.
Mevcut İmar Durumu- Bağ ve Sayfiye Alanı
Süresi 30 Yıl. (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 28 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim zamanı itibariyle başlatılması)
Asgari Aylık Kira Bedeli 1.Yıl Aylık: 3.000,00.-TL (üçbinTürkLirası)+(İhale Artışı)

2. Yıl aylık kirasının bundan önceki senenin aylık kirası + TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık averajlara gore değişiklik oranında) arttırılması ile kira bedelleri belirlenecektir.

3.Yıl Aylık: 35.000,00.-TL (otuzbeşbinTürkLirası)+(İhale Artışı)+(önceki 2 senenin tüfesi)

4.Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, bundan önceki senenin kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık averajlara gore değişiklik oranında) arttırılması ile kira bedelleri belirlenecektir.
Tahmin Edilen Karşılık 7.920.090,00-TL (Bu karşılık Meclis Sonucunda inşaat süresince (İlk 2 vıl) belirlenen kira bedelleri ile beraber inşaat maliyetinin toplamıdır.)
Geçici Güvence 237.603,00-TL
İhale Tarih Saati 06.03.2024 – 16:00
İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
İhale Dokümanlarının

Görüleceği-Satın alınacağı

ve Tekliflerin Teslim Edileceği Adres
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü-Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No:4 Kocasinan/KAYSERİ

1. Kat İhale Birimi

Tlf. 0352 222 66 40 (Dahili:7003) İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr
İhale Doküman Bedeli 5.000,00 TL
İhalenin Yapılacağı Adres
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü-Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No:4 Kocasinan/KAYSERİ

(2. Kat Toplantı Salonu)

Mülkiyeti Tabaklar Camii Şerifine ilişik, Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Erenköy Mahallesinde bulunan, tapunun 6347 ada, 8 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın 25.12.2023 – 558/533 sayılı, 22.01.2024 – 33/34 sayılı Meclis kararlarında belirtilen asgari şartlar;

 1. Kira süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren 2 yılı inşaat süresi olmak suretiyle toplam 30 yıl olması.
 2. Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren;

İlk yıl aylık; 3.000,00.-TL (ÜçbinTürkLirası) olması,
2.yıl aylık (3.000 + önceki senenin TÜFE artış oram) olması, 3.yıl (İşletme süresinin ilk senesinde) aylık kirasının (35.000,00 TL+ önceki 2 senenin TÜFE artışı) olması. Devam eden yıllarda ise sözleşme süresi sonuna kadar (30. senenin sonuna kadar) aylık kira bedellerinin her yıl bundan önceki senenin TÜFE on iki aylık averajı oranında artırılarak belirlenmesi.

 1. Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafınca sağlanması.
 2. Yüklenicisi tarafınca vakıf taşınmaz ve inşaat üstüne hiçbir suretle haciz, ipotek, güvence vb. yükümlülüklerin konulmaması,
 3. Sözleşme imzalandıktan sonrasında, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili öteki kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale mevzusu işte bayındır plan değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut bayındır durumu ve var ise öteki koşulların elverdiği seviyede proje ve/yada fonksiyon değişikliği yapılması halinde, tekrardan değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin tekrardan belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin, ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, söz mevzusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrede bir değişim olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin de ilgili parametredeki artış oranında arttırılması, mecburi nedenlerle azalma öngören bir değişim olması halinde ise, sözleşmeye esas kira bedellerinde bir değişim yapılmaması, sadece söz mevzusu azalmanın, toplam parametre miktarının %25’i yada daha yüksek bir oranda olması durumunda, tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi,
 4. Taşınmaz üstüne lüzumlu avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm kurum ve kurululardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için lüzumlu tüm izinlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ilişik olması,
 5. Kamuya terk edilmesi ihtiyaç duyulan alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üstünde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç kıymet üstünden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,

Şartlarıyla, “Villa” fonksiyonunda kullanılmak suretiyle 30 yıl süreyle yapım yada onarım karşılığı kira ihalesidir.

İhaleye Katılabilmek İçin Ihtiyaç duyulan Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar;

– İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış dış zarf içinde yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar belirtilen adrese elden teslim etmeleri yada posta kanalıyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

 1. İletişim Informasyon Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası, elektronik posta adresi vb. detayları gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Informasyon Formu (Ek:1),
 2. Kayıtlı olduğu Tecim ve/yada Endüstri Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası yada ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek şahıs olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tecim ve/yada Endüstri Odası yada ilgili meslek odasına kayıtlı bulunduğunu gösterir belgenin aslı yada aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel şahıs olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunmuş olduğu Tecim ve/yada Endüstri Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı yada aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunmuş olduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca yada Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

 1. İmza Beyannamesi yada İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili bulunduğunu gösteren ve ihale zamanı itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi yada İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek şahıs olması halinde; Tecim Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı yada aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel şahıs olması halinde; ilgisine gore tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri yada kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Tecim Sicil Gazetesi yada bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı yada aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

 1. Vekaletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale zamanı itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı yada aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
 2. Geçici Güvence Mektubu yada Geçici Güvence Bedelinin Yatırıldığına Dair Alıntı; Ekli örneğe uygun Geçici Güvence Mektubunun temin edilmesi (Ek:2), yada güvence tutarının nakit olarak Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına Vakıf Katılım Bankasında açılı bulunan (TR 81 0021 0000 0030 0003 8000 01) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile beraber ihaleye katılan tüzel yada gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Güvence Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici güvence makbuzu.
 3. İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)
 4. Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi yada güvence kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi icra eden İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonrasında -ilk duyuru günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
 5. İş Tecrübe Belgesi yada Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Benzer İş (11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede piyasaya çıkan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde belirtilen (B) Üst Yapı (Bina) İşleri (III. Grup Bina İşleri) olarak belirlenen işlere ilişik, Tahmin edilen bedelin % 50’sinden azca olmamak suretiyle ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş Tecrübe Belgesi” yada İhale mevzusu işin söz mevzusu İş Tecrübe Belgesine haiz alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve öteki kamu kurum ve kuruluşları tarafınca meydana getirilen ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.)

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk duyuru tarihinden sonrasında ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti yada aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının web vergi dairesi adresi üstünden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) SGK Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk duyuru tarihinden sonrasında ilgili Toplumsal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı yada noter tasdikli suretinin verilmesi yada aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Toplumsal Güvenlik Kurumunun web adresi üstünden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge yada elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin web üstünden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) Yer Görme Belgesi: İhale mevzusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

l) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklanmış olduğu şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklanmış olduğu şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8),

m) Terör örgütlerine iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmadığına dair noter tasdikli taahhütname (Ek:11),

n) İhale dökümanının satın alındığına dair alıntı.

Öteki Hususlar

– Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j), (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

– İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini yada aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

– İhaleye katılmak suretiyle, kendi adına asaleten ve/yada başkaları adına vekaleten bir tek tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Telgraf yada Faxla meydana getirilen müracaatlar kabul edilmez. Posta kanalıyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

– İdareye verilen yada ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişim yapılamaz.

– Her türlü vergi, fotoğraf, ve harçlar yükleniciye aittir.

– Aslı idarece görüldü yapılması istenen evrakların asıllarının da sunulması zorunludur. Aslı noterde bulunan yada başka bir kurum/şahıs tarafınca alıkonulmuş bir belgenin noterce aslı gibidir/aslına uygundur şeklinde hazırlanması halinde, noterce hazırlanan bu belge görülerek aslı idarece görülmüştür yapılmayacaktır.

– İşbu duyuru metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması lüzumlu mecburi özet detayları içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

– İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapmış olup yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR……………….

Basın No: ILN01986886

#duyuru.gov.tr