KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 yılı Kağıthane ilçesi genelinde yol çizgileri çizilmesi yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine gore açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler yalnız elektronik ortamda EKAP üstünden alınacaktır. İhaleye ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer almıştır:
1-İdarenin
a) Adı : KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2122956828 – 2122950113
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği web sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale mevzusu yapım işinin
a) Adı : 2024 yılı Kağıthane ilçesi genelinde yol çizgileri çizilmesi yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3.500 m2 ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE YAYA GEÇİTLERİ, YAVAŞLAMA UYARI VE ŞERİT ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ (3 MM KALINLIĞINDA) 30 tane ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE STANDART ÇİFT OK ÇİZİLMESİ (3 MM KALINLIĞINDA) vb.

Detaylı bilgiye EKAP’ta yer edinen ihale dokümanı içinde bulunan yönetimsel şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kağıthane ilçesi genelinde
ç) Süresi/teslim zamanı : Yer tesliminden itibaren 270 (İkiYüzYetmiş) takvim günüdür.
d) İşe başlama zamanı : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.02.2024 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ENCÜMEN TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin detayları e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili bulunduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine gore, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içinde ne olduğu İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içinde ne olduğu İdari Şartnamede belirlenen geçici güvence.
4.1.5İhale mevzusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Sadece işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel şahıs tarafınca iş deneyimi göstermek suretiyle sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine haiz ortağına ilişik olması halinde, tecim ve endüstri odası/tecim odası bünyesinde bulunan tecim sicil memurlukları yada yeminli mali müşavir ya da özgür muhasebeci mali müşavir tarafınca ilk duyuru tarihinden sonrasında düzenlenen ve düzenlenmiş olduğu tarihten geriye doğru son bir senedir kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması ihtiyaç duyulan kriterler:
İdare tarafınca ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması ihtiyaç duyulan kriterler:
4.3.1. İş edinim belgeleri:
Son on beş yıl içinde karşılık içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından azca olmamak suretiyle ihale mevzusu iş yada benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Bildiri”de yer edinen (A) V.Grup : Karayolu işleri ( Altyapı + Üstyapı ) , benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik yada mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla beraber fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Öteki (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
A. Değerlendirme teklif fiyatı ile kalite ve teknik kıymet kalite olmak suretiyle iki bölümde yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üstünden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler içinde teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, öteki isteklilere ilişik teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler içinde teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. Şeklinde, A.2. Kalite ve teknik kıymet kalite puanlaması Kalite ve teknik kıymet niteliği puanlaması 30 tam puan üstünden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ilişik kalite ve teknik kıymet kalite puanlamasına mevzu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Poz No PUAN FEN 453/1; 4 puan FEN 454/1; 12 puan FEN 457/1; 3 puan FEN 463; 8 puan FEN 464; 3 puan TOPLAM 30 ( puan ağırlığı ) Söz mevzusu her bir iş kalemi için; istekli tarafınca teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin ortalama maliyetteki bedellerinin toplam ortalama maliyete oranının %85 – %105 aralığında (%85 ve %105 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer edinen puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %85 – %105 aralığı haricinde kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik kıymet kalite puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik kıymet kalite puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ilişik teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ilişik teklif bedelidir

6. İhaleye yalnız yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üstünden bedelsiz olarak görülebilir. Sadece, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üstünden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üstünden elektronik ortamda hazırlandıktan sonrasında, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile beraber ihale tarih ve saatine kadar EKAP üstünden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam karşılık üstünden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üstüne ihale meydana getirilen istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azca olmamak suretiyle kendi belirleyecekleri tutarda geçici güvence vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Ortaklık olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Öteki hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Kıymet Katsayısı (N) : 1,2

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri izahat istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın No: ILN01978698

#duyuru.gov.tr